Tussentydse Dagbestuurverkiesing

Die bestuur van Noordvaal Voortrekkers het op Donderdag 4 Maart 2021 kennis geneem van Chaleen Strydom se bedanking as oordleier. Met haar bedanking het daar ʼn vakature op die dagbestuur van Noordvaal Voortrekkers ontstaan.

Ingevolge artikel 24.3.3(b) van Die Voortrekkers se grondwet, en artikel 4.2.2(b) in hoofstuk 22 van die Reglemente word daar bepaal dat daar ten minste een persoon van elke geslag op die dagbestuur moet dien. Dit kom dus daarop neer dat hierdie vakature slegs gevul kan word deur ʼn vroulike kandidaat. Noordvaal Voortrekkers se dagbestuur is egter van die opinie dat die belangrikheid van hierdie amp van so ʼn aard is, dat nominasies vir die beste moontlike kandidaat opgeroep moet word, ongeag die geslag van die kandidaat.

Tydens die buitengewone bestuursvergadering van Noordvaal Voortrekkers wat aanlyn gehou is op Maandag 15 Maart 2021 om 20:00 het die bestuur besluit om die dagbestuur uit te brei na ses lede wat saamgestel word uit ʼn oordleier, adjunkoordleier administrasie, adjunkoordleier finansies en drie algemene adjunkoordleiers. (Besluit NVB-2021-02/5)

Die volgende vakatures bestaan dus op Noordvaal Voortrekkers se dagbestuur:

 • Oordleier
 • Adjunkoordleier (algemeen)

Ooreenkomstig met artikel 24.3 van die grondwet en hoofstukke 18 en 22 van die reglemente, word alle besture van Noordvaal Voortrekkers versoek om persone te nomineer ten einde die bestaande vakatures op die dagbestuur te vul.

Hierdie proses is onderhewig aan die volgende bepalings en voorwaardes:

 • Dat beide die vakatures gevul word deur ʼn verkiesing van persone wat vooraf genomineer is.
 • Dat enige Voortrekkerbestuur binne Noordvaal Voortrekkers ʼn persoon kan nomineer tydens ʼn behoorlike gekonstitueerde bestuursvergadering van sodanige bestuur, onderhewig daaraan dat: ʼn Nominasie met ʼn gewone meerderheid aanvaar, die besluit volledig genotuleer, en die notule op aanvraag aan die dagbestuur van Noordvaal Voortrekkers beskikbaar gestel word.
 • Dat die betrokke kandidaat by tye van sy/haar benoeming ʼn geregistreerde, opbetaalde volwasse lid van Die Voortrekkers moet wees.
 • Dat enige kandidaat wat hom-/haarself beskikbaarstel deeglik kennis moet neem van die volgende:
  • Dat daar spesifieke dienswerk in die betrokke amp gelewer word en dat die kandidaat oortuig is dat hy/sy dit sal kan hanteer.
  • Dat die hoofbestuur, gebiedsbestuur en/of oordbestuur na die verkiesing nog verdere verantwoordelikhede aan die amp kan toewys ten einde te verseker dat die dagbestuur in staat is om al sy funksies behoorlik te kan verrig.
  • Dat hy/sy onderneem om die betrokke vergaderings, sovêr dit moontlik is, by te woon.
  • Dat hy/sy verstaan dat alle handelinge binne die begroting en beplanning van Noordvaal Voortrekkers moet geskied en dat hy/sy verantwoordelik met die finansies moet omgaan.
  • Dat hy/sy onderneem om deurlopend met Voortrekkers formeel en informeel te skakel ten einde op hoogte te bly van wat nodig is om sy/haar dienswerk te volbring.
  • Dat hy/sy besef dat Die Voortrekkers die eienaar van alle dokumente en verwante bates is wat tydens sy/haar dienswerk geskep word en dit aan die bestuur sal oorhandig met sy/haar uittrede.
  • Dat hy/sy vertroud moet wees met al die toepaslike Voortrekkerliteratuur wat betrekking het op sy/haar portefeulje.
  • Dat hy/sy deurlopend verantwoordbaar is teenoor Noordvaal Voortrekkers se bestuur en dat die nie-nakoming van sy/haar pligte kan lei tot sy/haar ontheffing van die betrokke amp.
 • Dat die bestuur wat nomineer vorm N3(a)-2021 aanlyn moet voltooi (klik hier).
 • Dat ʼn geoutomatiseerde kennisgewing van die nominasie aan die betrokke kandidaat gestuur word met ʼn skakel waar die kandidaat sy/haar nominasie aanlyn moet gaan aanvaar of van die hand wys, en ʼn volledige curriculum vitae moet indien.
 • Dat die kandidaat se curriculum vitae bestaan uit ten minste die volgende:
  • persoonlike en kontakinligting,
  • ʼn kort opsomming van opleiding en kwalifikasies,
  • ʼn kort opsomming van professionele ervaring, en
  • ʼn kort opsomming van sy/haar Voortrekkerloopbaan.
 • Dat alle nominasies teen Maandag 12 April 2021 om 23:00 afgehandel moet wees.
 • Dat indien ʼn nominasie nie aan een of meer van die bogenoemde bepalings en voorwaardes voldoen nie, sodanige nominasie nie geldig sal wees nie en nie aanvaar sal word vir hierdie verkiesing nie.
 • Dat die curriculum vitae van al die geldige nominasies vanaf Dinsdag 13 April 2021 op Noordvaal Voortrekkers se webblad gepubliseer sal word.
 • Dat die verkiesing op Woensdag 14 April 2021 om 19:00 aanvang sal neem en aanlyn afgehandel sal word.
 • Dat daar in besonder daarop gelet word dat daar ingevolge artikel 24.3.3(b) van die grondwet en artikel 4.2.2(b) in hoofstuk 22 van die reglemente ten minste een persoon van elke geslag op die dagbestuur van Noordvaal Voortrekkers moet dien. (Dus moet ten minste een van hierdie twee vakatures deur ʼn vroulike kandidaat gevul word.)
 • Dat die suksesvolle kandidate tydens die verkiesing ʼn volstrekte meerderheid van stemme op hom-/haarself moet vestig.

Indien daar enige onsekerheid is ten opsigte van die proses en hoe die verkiesing hanteer gaan word, kan sulke navraag aan die Sekretaris van Noordvaal Voortrekkers gerig word by [email protected].

Nominasie vir Oordagbestuur (N3[a]-2021)


Scroll to Top